Mambo Fitness - Regulamin klubu

Call us: +48 600 838 673

Email: recepcja@mambo-fitness.pl

Pon-Pt: 08:00-22:00

Sob-Nie: 09:00 - 14:00

Regulamin klubu

MAMBO FITNESS CLUB zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, masażu, porad dietetycznych, sauny.

§ 1

Z usług MAMBO FITNESS CLUB mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 3

MAMBO FITNESS CLUB zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 4

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem MAMBO FITNESS CLUB, podpisanie oraz uiszczenie opłaty wpisowej (wykupienie karty- bezzwrotnie)).

W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego opłaty w wysokości 30 zł.

§ 5

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 6

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

§ 7

Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami i niedzielami. Klub jednocześnie informuje, że jest nieczynny w okresach świątecznych.

&8

Karnety Klubu wazne SA tylko w komplecie z dowodem tożsamości i dopiero na podstawie tych dwóch dokumentów klient może skorzystać z usług MAMBO FITNESS CLUB.

§ 9

Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł.

§ 10

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§ 11

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, MAMBO FITNESS CLUB nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

W MAMBO FITNESS CLUB bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do klubu - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 12

Na terenie MAMBO FITNESS CLUB obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 13

Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).

§ 14

Zasady korzystania z karnetu OPEN aerobik oraz OPEN aerobik + siłownia: Klient posiadający wykupiony karnet OPEN aerobik oraz OPEN aerobik + siłownia może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach nie określając wcześniej ich dnia ani godziny - za wyjątkiem jednej sytuacji: pierwszeństwo udziału w danych zajęciach aerobiku ma osoba przypisana do danej grupy. Osoby z karnetami OPEN, zobowiązani są do udostępnienia miejsca do ćwiczeń osobie przypisanej do zajęć.

§ 15

MAMBO FITNESS CLUB zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 3 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na aerobiku.

§ 16

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku na salach, w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 17

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie MAMBO zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 18

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 19

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.

§ 20

Osoby poniżej 16 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 21

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik MAMBO FITNESS CLUB.

§ 22

Aby uzyskać rachunek za świadczone przez MAMBO FITNESS CLUB prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.

§ 23

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 24

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Klubu lub pod numerem telefonu: 606-693-002

&25

MAMBO FITNESS CLUB oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC PZU oraz instruktorzy zatrudnieni w Klubie

Akceptowane karty

payment

Godziny otwarcia

Adres

ul. Jana Pawła II 13,

05-077 Warszawa-Wesoła

Kontakt

recepcja@mambo-fitness.pl

tel. 600 838 673

tel. 22 773 17 53